Avdelare

18-10-02 Pressmeddelande

Annika Poutiainen utsedd till ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Annika Poutiainen till ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn. 

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett nyinrättat organ inom ramen för den svenska självregleringen på aktiemarknaden som ska utföra övervakning av svenska noterade bolags finansiella rapportering. Nämnden tar över granskningsansvaret från börserna Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Management NGM AB från och med den 1 januari 2019.

Förändringen är en följd av att Finansinspektionen väljer att utnyttja möjligheten i lagstiftningen att delegera granskningen av regelbunden finansiell information till ”ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet” inom ramen för svensk självreglering på aktiemarknaden. Finansinspektionen behåller dock som central behörig
myndighet enligt öppenhetsdirektivet det yttersta ansvaret för tillsynen och befogenheten att ingripa vid eventuella överträdelser.

– Ordförandeskapet är en stor ära för mig och jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet. Jag ser fram emot att med svensk självreglering skapa delaktighet och främja regelefterlevnad på aktiemarknaden samtidigt som aktiemarknaden kan dra nytta av den expertkunskap inom redovisningsområdet som självregleringen har tillgång till på ett mer effektivt och direkt sätt. Nämnden för svensk redovisningstillsyns syfte är att bidra till förtroendet och effektiviteten på värdepappersmarknaden och därigenom till en mer hållbar finansmarknad, kommenterar Annika Poutiainen.
Annika Poutiainen har närmare 20 års erfarenhet från övervakning av börsbolag och värdepappersmarknaden. Hon har bland annat arbetat som finansinspektör och enhetschef på Finansinspektionen, varit nordisk marknadsövervakningschef på Nasdaq och innehaft ett antal förtroendeposter, bland annat som ledamot i Aktiemarknadsnämnden men även internationellt i arbetsgrupper inom ESMA, EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden. Sedan 2014 har hon främst arbetat som oberoende ledamot i börsstyrelser. Hon har varit styrelseledamot i Hoist Finance AB och Saferoad A/S och är i dagsläget styrelseledamot i Swedbank AB och eQ Oyj.

– Med rekryteringen av Annika Poutiainen kommer vi att ha en ordförande med djup kunskap av övervakning av börsnoterade bolag kombinerat med god erfarenhet från näringslivet. Hon har framgångsrikt och med stor integritet utvecklat och tillämpat tillsynen av börsnoterade bolag och är mycket lämpad att ta sig an redovisningstillsynen och det ansvar som nu tillkommer svensk självreglering på aktiemarknaden, säger Patrik Tigerschiöld, ordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Läs mer om Nämnden på dess webbplats