Avdelare

Internationellt arbete

Svensk värdepappersmarknad påverkas mycket av internationella regler och standarder varför Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden även verkar internationellt för att tillvarata svenska intressen, bland annat genom sitt engagemang i EFRAG. 

EFRAG bildades 2001 och arbetar för det allmänna europeiska intresset när det kommer till standarder för finansiell och sedan 2022 även standarder för icke-finansiell rapportering/hållbarhetsrapportering. EFRAG arbetar proaktivt både genom egna projekt och som remissinstans gentemot IASB (International accounting Standards Board). I EFRAG:s medlemsorganisation finns intressenter från EU, nationella organisationer och civilsamhället.

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, och våra sakorgan, representeras i EFRAG, som t.ex. i General Assembly, Administrative Board, Financial Reporting Board och Sustainability Reporting Board.

Aktiemarknadsnämndens verksamhet rörande offentliga uppköpserbjudanden har i stor utsträckning sin förebild i den brittiska takeover-panelen, som nämndens kansli har fortlöpande kontakt med och även med motsvarande organ i andra länder, bland annat i Tyskland och Frankrike. Kansliet deltar, tillsammans med Finansinspektionen, även i ett fortlöpande kunskapsutbyte rörande offentliga uppköpserbjudanden i Takeover Bids Network (TBN) inom EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden (ESMA).

Nämnden för svensk redovisningstillsyn deltar aktivt i ESMA:s europeiska erfarenhetsutbyte, bland annat i arbetsgrupper, inom ramen för European Enforcers Coordination Sessions (EECS), som är ESMA:s forum för koordinering av åtgärder och tolkning av de internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS). Nämnden deltar aktivt även i andra internationella samarbeten och sammankomster, särskilt nordiska och europeiska, i syfte att främja och utveckla nämndens verksamhet.

Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering tillvaratar och företräder svenska intressen vid utvecklingen av internationella redovisningsstandarder genom att samarbeta med IASB (International Accounting Standards Board) och andra nationella normgivare och relevanta institutioner. Rådet arbetar internationellt för att påverka normbildningen inom IFRS. Rådet samarbetar med övriga europeiska normgivare i arbetsgrupper inom EFRAG, samt samverkar med nationella normgivare vid återkommande globala möten via IFASS (International Forum of Accounting Standard Setters). Rådet deltar också i IASB:s möten för nationella normgivare och i dess rådgivningsgrupper och tar vid behov proaktiva kontakter.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning är också aktivt internationellt när det gäller tillvaratagande av svenska intressen, och en viktig uppgift för kollegiet är att vara remissinstans i bolagsstyrningsfrågor. Kollegiet deltar bland annat i samrådsmöten med representanter för EU-kommissionen inom ramen för det nätverk av nationella corporate governance-kommittéer i EU:s medlemsländer som kollegiet ingår i. Detta nätverk går under benämningen the European Corporate Governance Code Network (ECGCN). Kollegiet ingår även i den s.k. Six Chairs Group, som består av ordföranden för kollegiets motsvarighet i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna jämte kollegiets ordförande. Kollegiet ingår vidare i ett nordiskt samarbete på bolagsstyrningsområdet tillsammans med kodutfärdare från övriga nordiska länder, och de nordiska kodutfärdarna har regelbundna kontakter.