Avdelare

06-02-03 Pressmeddelande

Ett gemensamt kansli inrättas för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och dess självregleringsorgan

I syfte att möta ökade krav på överskådlighet och effektivitet samt för att åstadkomma en långsiktigt stabil organisation och finansiering har näringslivets självreglering samlats i en gemensam organisation - Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. 

Ett gemensamt administrativt kansli för Föreningen och dess fem självregleringsorgan inrättas nu. Till kanslichef har utsetts Anna-Carin Holmqvist-Larsson.

Normbildningen bedrivs självständigt i följande sakorgan inom föreningen:
• Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Förvaltning av bolagsstyrningskoden)
• Näringslivets Börskommitté (NBK) (Regler för aktiemarknaden)
• Aktiemarknadsnämnden (Uttalanden om god sed på aktiemarknaden)
• Redovisningsrådet (Information och uttalanden om redovisningsregler, IAS, IFRS)
• Övervakningspanelen (Övervakning av att de noterade företagens årsredovisningar överensstämmer med lag och god sed)