Avdelare

21-12-20 Pressmeddelande

Nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Johan Danelius, Patrik Marcelius, Bo Selling och Anna Surtevall till nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden.

Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Finansinspektionen har delegerat till Aktiemarknadsnämnden att uttala sig i vissa frågor. Det gäller bland annat beslut om tolkning av och dispens från reglerna om budplikt.

Vidare har Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM delegerat till Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från deras regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Nämnden gör även uttalanden i frågor om god sed på aktiemarknaden om bolag på reglerade marknader och handelsplattformar i Sverige.  Aktiemarknadsnämnden har sedan starten 1986 gjort över 1000 uttalanden och hittills i år har nämnden gjort närmare 60 uttalanden.

De nya ledamöterna, som presenteras nedan, tillträder den 1 januari 2022.

Johan Danelius är justitieråd i Högsta domstolen och tidigare bl.a. expeditionschef i Justitiedepartementet.

Patrik Marcelius är advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå och ordförande i byråns verksamhetsgrupp Publik M&A och Aktiemarknad.

Bo Selling är styrelseledamot i LE Lundbergföretagen, styrelseordförande i Sydholmarna Kapitalförvaltning AB och bl.a. tidigare aktiechef på Alecta.

Anna Surtevall är tidigare bolagsjurist på Ericsson och advokat.

- Vi är mycket glada över att Johan Danelius, Patrik Marcelius, Bo Selling och Anna Surtevall kommer att ingå i Aktiemarknadsnämnden. Vi är övertygade om att deras gedigna kunskaper och erfarenheter kommer att bidra till nämndens betydelsefulla arbete och den starka ställning nämnden har på den svenska aktiemarknaden säger Patrik Tigerschiöld, ordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Aktiemarknadsnämnden består från och med den 1 januari 2022 av följande ledamöter: Marianne Lundius, ordförande, Ann-Christine Lindeblad, vice ordförande, Sten Andersson, Carina Bergfeldt, Jan-Mikael Bexhed, Ramsay Brufer, Peter Bäärnhielm, Johan Danelius, Cecilia Daun Wennborg, Ossian Ekdahl, Karin Forseke, Anne Holm Rannaleet, Carl Johan Högbom, Richard Josephson, Arne Karlsson, Sören Lindström, Wilhelm Lüning, Nina Macpherson, Patrik Marcelius, Jens Nystrand, Robert Ohlsson, Eva Persson, Carl-Johan Pousette, Hans Schedin, Bo Selling, Erik Sjöman, Charlotte
Strömberg, Anna Surtevall, Klas Tollstadius och Ola Åhman.

Aktiemarknadsnämnden ingår som ett av fem sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Övriga organ är:
• Aktiemarknadens självregleringskommitté
• Kollegiet för svensk bolagsstyrning
• Nämnden för svensk redovisningstillsyn
• Rådet för finansiell rapportering

Mer information om Aktiemarknadsnämnden finns på dess webbplats 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Telefon: 08-508 822 78
E-post: katarina.liden@godsed.se