Avdelare

23-02-02 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2022

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat sin årsrapport för 2022, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 62 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Syftet med Nämnden för svensk redovisningstillsyns (Nämnden) granskningsarbete är att bidra till att börsbolags finansiella rapporter ger användarna en rättvisande bild av bolagens resultat och finansiella ställning, samt verka för att den finansiella rapporteringen håller en hög kvalitét och är pålitlig. Granskningen utförs på delegation av Finansinspektionen, som har det yttersta ansvaret för tillsynen och befogenheten att ingripa vid överträdelser.

Nämnden väljer årligen ut ett antal bolag för granskning, ur populationen om drygt 420 bolag, baserat på en risk- och rotationsbaserad urvalsmodell i överenstämmelse med riktlinjer om tillsyn över finansiell information. Under 2022 inleddes 64 granskningar, vilket också är ungefär samma andel/antal som tidigare år.

I granskningen av de finansiella rapporterna har Nämnden beaktat prioriterade tillsynsområden från ESMA (European Securities and Markets Authority) och därutöver lagt särskilt fokus på bolagens hållbarhetsredovisning. Bolagen på reglerad marknad ska från år 2022 upprätta årsredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (ESEF – European Single Electronic Format”), och denna rapportering omfattas av Nämndens tillsyn.

Nämnden har under 2022 fattat beslut i 23 ärenden där bolag inte har upprättat sin finansiella information enligt gällande bestämmelser och felaktigheterna kan anses som ringa. Årsrapporten beskriver Nämndens verksamhet och granskningar i närmare detalj.

Nämndens årsrapport för 2022 kan du läsa på Nämndens webbplats 

Alla beslut i anonymiserad form hittar du via denna länk 

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är en del av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.