Avdelare

19-01-09 Pressmeddelande

Övervakningen av regelbunden finansiell information blir del av självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Finansinspektionen har den 9 januari 2019 beslutat delegera övervakningen av svenska noterade bolags regelbundna finansiella information till Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett nyinrättat organ inom ramen för självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden och har som huvudman Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

– Delegationen från Finansinspektionen är ett uttryck för ett starkt förtroende för den svenska självregleringen och dess bidrag till en sund och effektiv värdepappersmarknad. Riksdagen och Finansinspektionen har, som en följd av modellens fördelar, under lång tid valt att delegera viss myndighetsutövning och normgivning till självregleringen, bland annat inom ramen för Aktiemarknadsnämnden och Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Det är mycket glädjande, men samtidigt ett stort ansvar som läggs på Nämnden för svensk redovisningstillsyn när man nu tar över övervakningsuppdraget, kommenterar Patrik Tigerschiöld, ordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Fram till årsskiftet 2018/2019 utövade börserna Nasdaq Stockholm och
Nordic Growth Market (NGM Equity) samt Finansinspektionen redovisningstillsynen i Sverige. I och med delegationen från Finansinspektionen samlas ansvaret för redovisningstillsynen i Sverige hos Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Finansinspektionen behåller dock som central behörig myndighet enligt öppenhetsdirektivet det yttersta ansvaret för tillsynen och befogenheten att ingripa vid eventuella överträdelser. Nämnden arbetar helt fristående och kommer att bestå av sju ledamöter – en ordförande, en vice ordförande och fem granskare – samt en administrativ chef. Samtliga ledamöter är representiva företrädare på redovisningsområdet. Ordföranden Annika Poutiainen leder Nämndens verksamhet.

– Nämnden för svensk redovisningstillsyns uppdrag är att verka för en hög kvalitet och jämförbarhet på de noterade bolagens finansiella information och därmed till effektiviteten på värdepappersmarknaden. Nämnden kommer att ha ett öppet och transparent arbetssätt, och värdesätter en välfungerande och konstruktiv dialog med de noterade bolagen. I och med att Nämnden har fått ett helhetsansvar för redovisningstillsynen och kommer att bestå av ett starkt team av erfarna företrädare på redovisningsområdet, bidrar Nämnden till ett ökat förtroende och en mer hållbar finansmarknad. Jag ser fram emot att leda verksamheten, kommenterar Annika Poutiainen.

Läs mer om Nämnden på dess webbplats