Avdelare

23-09-08 Aktiemarknadsnämnden

Uttalande om dispens från budplikt

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Mellby Gård AB dispens från skyldigheten att rikta det aktuella budpliktserbjudandet avseende aktier i Duni AB till aktieägare utanför EES.